Tedarikçi Aydınlatma Metni | Asya Lahmacun

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu FRC GIDA KUYUMCULUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ASYA LAHMACUN) tarafından gerçek kişi tedarikçi ,iş ortağı tüzel kişi tedarikçi,iş ortağı ve temsilcisine ait ;Ad-Soyad ,TC bilgisi, Telefon numarası, Adres bilgisi, Fatura,senet , çek bilgileri , Banka iban bilgilerine ilişkin kişisel veriler ; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi , Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması amacıyla insan kaynakları ve muhasebe departmanı tarafından , fiziksel ve elektronik ortamda toplanmakta ve mali müşavir , muhasebeci, hukuki danışman ve bankalar , şirket ortakları ile paylaşılmaktadır.

İşletmenin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla işletme içerisinde açık alanlarda veri sorumlusunun meşru menfaati gereği kameralar bulunmakta olup söz konusu kayıtların saklanma süresi de kayıt tarihinden itibaren 15 gündür.

Yukarıda sıralanan bilgileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5.maddesinde bahsi geçen “… c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması… e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Sebepleriyle işlenmektedir.

Kanunun 11. Maddesi gereği; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı , http://www.asyalahmacun.com adresinde yer alan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurarak şirketimizin Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Güvenilir Sit. Bo:9/A Selçuklu/KONYA adresine veya belirtilen e-posta ve kep adresimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve em geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Asya Nalçacı

Şehrin restoranı

Asya Meram

Şehrin restoranı