Personel Aydınlatma Metni | Asya Lahmacun

Personel Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu FRC GIDA KUYUMCULUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ASYA LAHMACUN) tarafından çalışanlarımıza ait ;Ad-Soyad ,TC bilgisi, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad ve Soyadları ,Telefon numarası, Adres bilgisi, Kimlikte Yazılan Bilgiler (Medeni Hali, Uyruğu, Anne baba adı ,doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, Nüfus cüzdanı seri no ) , Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları ,İzin belgeleri , Adli sicil kaydı , sağlık raporu , Banka iban bilgilerine ilişkin kişisel veriler ; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynaklarının Süreçlerinin Planlaması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Haber Verilmesi , Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi insan kaynakları ve muhasebe departmanı tarafından , fiziksel ve elektronik ortamda toplanmakta ve mali müşavirimiz ile paylaşılmaktadır.

İşletmenin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla işletme içerisinde açık alanlarda veri sorumlusunun meşru menfaati gereği kameralar bulunmakta olup söz konusu kayıtların saklanma süresi de kayıt tarihinden itibaren 15 gündür.

Yukarıda sıralanan bilgileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5.maddesinde bahsi geçen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi… c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması… e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Sebepleriyle işlenmektedir.

Kanunun 11. Maddesi gereği; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı , http://www.asyalahmacun.com adresinde yer alan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurarak şirketimizin Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Güvenilir Sit. Bo:9/A Selçuklu/KONYA adresine veya belirtilen e-posta ve kep adresimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve em geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Asya Nalçacı

Şehrin restoranı

Asya Meram

Şehrin restoranı